English   |   中文

高丽航空
高丽航空是朝鲜的国家航空,总部设在首都平壤,为旅客提供国际航班及包机服务。 目前高丽航空的国际航点如下:


          平壤--北京,中国

          平壤--沈阳,中国

          平壤--吉隆坡,马来西亚

          平壤--海参威,俄国